Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č.21, 11.3.2021


Sekretriát SOFZ
 
Vyjadrenie predsedu VsFZ Richarda Havrillu k reštartu amatérskych súťaži vo futbale:  
 
 
ŠTK na základe vývoja pandemickej situácie COVID - 19 a v zmysle uznesenia vlády SR č. 704/2020 zo dňa 04.11.2020 kedy platí, že osoby, ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19, vykonanom v termíne a v súlade s týmto uznesením, sa počnúc dňom 09.11.2020 riadia vyhláškou ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Na základe tejto vyhlášky sú povolené futbalové súťaže len v dvoch najvyšších kategórii/ Fortuna liga a II.liga/.

V zmysle tohto nariadenia nebudú môcť byť odohrané pôvodne naplánované stretnutia 11.-13.kola v termíne od 05.03.2021 - 28.03.2021 na UT FK Spišská Nová Ves. O odohraní uvedených kôl a o ďalšom postupe pri vytvorení podmienok odohrania minimálne 50% stretnutí v ročníku 2020/2021 budú FK informované včas, prostredníctvom ÚS.
 
Otvorenie školenia trénerov UEFA GC v Košiciach 
 
 
 
Tréningový proces

- športový tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb,

- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto opatrení a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

- skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore presiahnuť 6 osôb (5 hráčov a tréner, alebo 6 hráčov),

- hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

- je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

- na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

- SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť), hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

- pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

- uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.

Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2020/2021 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ, na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

Platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

 

 

 

 
 Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1816929