Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č.14, 22.9.2020

Sekretriát SOFZ
 
Opatrenia SOFZ v súvislosti s konaním futbalových stretnutí
 
SOFZ nariaďuje klubom, aby postupovali pri organizácii stretnutí v zmysle Opatrenia ÚVZ SR, platného od 1. septembra 2020.
- Pred vstupom na štadión kontrola účastníkov - rúško a dezinfekcia / pripravené dávkovače
s dezinfekciou/
- Na hromadných podujatiach v interiéroch aj exteriéroch je povinné nosenie rúšok / výnimku z nosenia rúšok majú hráči, rozhodcovia a hlavný tréner/
- náhradníci, ostatní členovia RT sú povinní mať prekryté dýchacie cesty
- Miesta na sedenie obsadzovať každú druhú radu
- Pri nástupe hráčov pred stretnutím / bez doprovodu žiakov/ sa ruky nepodávajú
- Odchody hráčov z HP v polčase a po stretnutí oddelene - prví odchádzajú hostia, následne rozhodcovia a hráči hostí.
 
 
Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2020/2021 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ, na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

Platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

Manuál stretnutí SOFZ, Covid 19 pre súťaž. roč. 2020 - 2021 

A. Požiadavky k organizácií zápasov

1. Príjazd tímov do areálu štadióna
a. Príjazd tímov autobusom, resp. autami tak, aby bol zachovaný primeraný rozostup hráčov, resp.
realizačných tímov alebo využitie prekrytia dýchacích ciest rúškom. Tímový autobus musí byť
vydezinfikovaný pred príchodom hráčov. Pre hráčov, resp. členov realizačného tímu domáceho
mužstva je ideálny individuálny príjazd na štadión vlastným autom.
b. Oddelený príchod mužstiev, resp. zabezpečenie dostatočného časového rozostupu medzi príchodmi
jednotlivých mužstiev.
c. V závislosti od konkrétneho štadióna zabezpečiť rozdielne cesty do šatní, resp. dostatočný časový
rozostup medzi jednotlivými mužstvami.

2. Šatne (tímy a rozhodcovia)
a. V prípade možnosti využiť voľné šatne, resp. miestnosti na rozdelenie jednotlivých tímov (napr.
základná jedenástka - striedajúci hráči, resp. rozhodcovia - delegáti)

3. Predzápasová rozcvička
a. Zabezpečiť časový rozostup hráčov jednotlivých mužstiev pri príchode na rozcvičku a následne aj
pri odchode z nej, aby sa predišlo súčasnému vstupu hráčov oboch mužstiev do šatní.

4. Kontrola výstroja / vstup tímov na hraciu plochu
a. Kontrola výstroja hráčov zo strany asistentov rozhodcu pred sociálnou budovou
b. Oddelený vstup tímov na hraciu plochu a bez spoločného vstupu na hraciu plochu.

5. Vstup tímov na hraciu plochu
a. Žiadna tímová fotografia
b. Žiadne podávanie rúk.

6. Technická zóna / ihrisko
a. Technické zóny „čisté", vydezinfikované
b. Rozdelenie sedenia na lavičke:
• Možnosť rozšírenia lavičky: buď na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha alebo doplneným
dodatočných miest (optimálne prekrytých) a následná úprava technickej zóny (zväčšenie)

7. Polčasová prestávka
a. Oddelený vstup mužstiev a rozhodcov do šatní, rovnako ako pred zápasom.

8. Odjazd tímov
a. Odjazd tímov (čas a miesto) oddelený, podobne ako pri príjazde.

B. Požiadavky smerom k organizácii zápasov na štadióne / hygienické požiadavky
1. Inštrukcia všetkým osobám, ktoré sa podieľajú na organizácii zápasu na štadióne, k základným
hygienickým opatreniam (dezinfekcia rúk, hygiena pri kašľaní a kýchaní, vzdialenosť) stanoveným
prítomným lekárom, resp. zdravotníkom
2. Minimalizovať dĺžku pobytu v šatni pred a po zápase.
3. Usporiadateľská služba na vstupoch kontroluje hráčov a funkcionárov vstupujúcich na štadión, pýta
sa na ich zdravotný stav
4. Ak je to možné, zabezpečiť dezinfekciu rúk pred alebo do každej miestnosti.
5. Pravidelná dezinfekcia podlahy pred vstupom tímov.
6. Dvere by mali ostať v rámci možností otvorené čím sa minimalizuje kontakt s kľučkami.
7. Všetky fľaše musia byť uzavreté a určené pre konkrétnu osobu.
8. Použitie spoločných priestorov (šatne, sprchy) iba v malých skupinách s dodržaním 2m odstupov.
9. Kluboví doktori, resp. zdravotníci pracujú s rúškom, rukavicami a dezinfekciou na ruky a sú
zodpovední za hygienu v lekárskej miestnosti.
10. Osoby, ktoré sú v kontakte s viacerými hráčmi, by mali zvlášť dohliadať na hygienické opatrenia.
11. Materiálne požiadavky
a. Dezinfekcia rúk
b. Dezinfekcia na podlahy
c. Jednorazové rúška
d. Prípadne podľa nariadenia teplomer

12. DôLEŽITÉ:
a. Verejná a mediálna pozornosť na masový futbal bude zvýšená v aktuálnej situácii s dôrazom na
zodpovedné správanie smerom k hygiene a izolácii mimo hracej plochy.
b. Všetky hygienické a izolačné opatrenia sú dôležité pre zabezpečenie toho, aby 22 hráčov a 1 až 3
rozhodcovia na ihrisku mohli byť aktívni bez rizika nákazy.

C. Dodatočné odporúčania
• Každá osoba nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť

D. Organizátor stretnutia je povinný rešpektovať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva pre
prípady zvýšenej intenzity hygieny a jej kontroly v prípade pandemických ochorení.


ŠTK SOFZ
SNV, 04.08.2020

 

 

 
 Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1704329