Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č. 33, 18.4.2017

Sekretariát SOFZ
 
ŠTK na základe podania FK na komisiu a stavu hracích plôch ruší tieto stretnutia:

- VI. liga - 18. kolo: Spartak Bystrany - Olcnava
SNV"B" - Jaklovce
- VII. liga - 13. kolo: Slovinky - Hnilčík
- U19 - A - 14. kolo: Rudňany - Jamník
Olcnava - Letanovce
- U19 - B - 13. kolo: Nálepkovo - Margecany
Gelnica - Maria Huta
- U15 - A - 18.kolo: Markušovce - Rudňany
Slovinky - Sp. Hrušov
- U15 - B - 10. kolo:Gelnica - V. Folkmar
Nálepkovo - Kluknava
Prakovce - Mníšek n/H

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola VII. ligy:Rudňany "B" - Iliašovce dňa 23.04.2017 o 16:00 hod. na ihrisku v Iliašovciach. Stretnutie 20. kola VII. ligy:Iliašovce - Rudňany "B" dňa 11.06.2017 o 10:30 hod. na ihrisku v Rudňanoch.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola U15 - A: SNV "B" - Olcnava dňa 22.04.2017 o 13:45 na hracej ploche s umelým trávnatým povrchom v Sp. Novej Vsi.Zraz družstiev na štadióne FK Sp. Nová Ves.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

ŠTK oznamuje FK,že hracie dni a hracie časy zrušených stretnutí budú prejednané na zasadnutí komisie dňa 25.04.2017 a zverejnené v ÚS ŠTK č.34.

ŠTK vyzýva FK u ktorých boli zrušené stretnutia a nepredložili dohodu o odohraní v náhradnom termíne, aby tak urobili v termíne do 25.04.2017.V prípade nepredloženia dohody termín zrušených stretnutí nariadi ŠTK. 

 
ŠTK vyzýva FK VI.,VII.ligy, U19, U15,ktoré majú odohrať svoje domáce stretnutia dňa 22-23.04.2016, aby v termíne do 21.04.2017 do 15:00 hod. sa vyjadrili podaním na komisiu ŠTK k stavu hracích plôch. V prípade nespôsobilosti hracích plôch ŠTK žiada FK o predloženie vzájomných dohôd o odohranie stretnutí v náhradnom termíne a to podaním na komisiu ŠTK. 

 
ŠTK na základe rozhodnutia Riadnej konferencie konanej dňa 05.11.2015 povoľuje počnúc jarnou časťou súť.roč. 2015/2016(14. kolo) v kategórii dospelých (6,7 liga) striedanie 4 hráčov. 
 
Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2016/2017 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ, na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

Platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

Sekretariát SFZ informuje a upozorňuje všetkých členov SFZ, že vzhľadom na prijaté organizačné zmeny a zavedenie viacerých nových služieb, uvádzaných v už platnom Rozpise RS SFZ 2015/2016, sa mení aj fungovanie elektronickej podateľne v ISSF a podacieho formuláru „Pomoc".
Dňom zverejnenia tejto informácie je uvedený formulár potrebné využívať VÝHRADNE na otázky, nahlasovanie chýb a pomoc súvisiacu s funkcionalitou ISSF. Na ostatné otázky, často zasielané práve prostredníctvom zmieneného formulára, výklad predpisov a pod., správa ISSF nebude reagovať a ani ich nebude preposielať príslušným orgánom (komisiám) SFZ. Takéto otázky je potrebné riešiť podaním na príslušný orgán (komisiu) zväzu, ktorý za danú oblasť zodpovedá, riadi ju a je tak jediný kompetentný sa k nej vyjadriť.
Právne stanoviská a výklady predpisov môžu byť aj spoplatnené (viď článok 29 RS SFZ 2014/2015). Informácie v tejto súvislosti podávajú aj sekretariáty príslušných regionálnych a oblastných (riadiacich) futbalových zväzov.

 
 Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 980417